Мисија, визија, циљеви

МИСИЈА

Основни задатак Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац је да обезбеди континуирано, економично, поуздано и квалитетно снабдевање топлотном енергијом: индивидуалних корисника у објектима колективног становања (стамбене зграде); у објектима индивидуалног становања (породичне куће); јавним објектима; привредним субјектима. Основни принцип је недискриминација и доступност свим корисницима, а у складу са техничким могућностима, плановима развоја и финансијским капацитетима. Предузеће у свом пословању издваја основне активности које дефинишу сврху постојања.

 • Одржавање изграђене вреловодне (примарне) и топловодне (секундарне) мреже
 • Реконструкција изграђене вреловодне и топловодне мреже у циљу стварања услова за прикључење нових потрошача на систем даљинског грејања Обреновца (у даљем тексту СДГО)
 • Изградња нових топловодних подручја и прикључење на изграђену мрежу
 • Планирање, пројектовање и стварање услова за даљи развој система даљинског грејања (у даљем тексту: СДГ) изградњом нових вреловодних магистрала, одвојака, топлотних подстаница, секундарних мрежа и прикључака
 • Реконструкција и модернизација рада топлотних подстаница набавком и уградњом елемената који ће омогућити примену нових технолошких достигнућа у циљу константног подизања квалитета, економичности и поузданости
 • Константно праћење најсавременијих трендова, токова и праваца развоја у предметној области као и стална обука и усавршавање кадрова.

Сврху пословања видимо као трагање за могућностима пружања квалитетне услуге што већем броју корисника са циљем подизања квалитета живота грађана Обреновца, чија егзистенција уз Термоелектране "Никола Тесла" (ТЕНТ) карактерише озбиљно нарушавање квалитета животне средине (ваздуха, замље и воде). Сарадници на овом послу управо и јесу менаџмент и запослени на ТЕНТ који представља и извор топлотне енергије. Запослени мотивацију виде и у чињеници да сваки прикључени корисник представља и "димњак мање" чиме се додатно утиче на смањење емисије штетних гасова и побољшање квалитета животног окружења. Овај еколошки моменат је јако важна покретачка снага читавог система почев од Градске општине Обреновац, преко ТЕНТ и закључно са ЈКП "Топловод" Обреновац.

Свесни да само мотивисани запослени са јаким осећајем лојалности могу обављати квалитетно своја задужења, доста улажемо у људске ресурсе. Као база која се подразумева је редовна исплата личних и свих других примања, а потом, као наградња, значајна средства се улажу и у: најквалитетнија средства за рад, висококвалитетна средства личне захтите, превентивне активности на спречавању префесионалних обољења и стања, професионално усавршавање (курсеви, обуке, сретификовања, школовања...), Обезбеђује се стручна литература, посете сајмовима и др.

Трајно опредељење је инсистирање на стандардима понашања и у овом сегменту је потребна најдужа и најпосвећенија активност.

ВИЗИЈА

Визија коју пред себе стављамо јасно је изражена у документу "Стратегија развоја топлификационог система Обреновца са околним насељима" коју је 2008. године усвојило ЈКП "Топловод". Ова обимна студија садржи следећа поглавља, из чијих наслова се може видети правац кретања не само предузећа, већ се може сагледати и будућност топлификације:

A. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСИТЕМА ОБРЕНОВЦА
A1.Структура и погонско стање ТС, извор-мреже-конзумно подручје
A2.Технолошки концепт и начин функционисања ТС
A3.Енергетски субјекти који управљају ТС, топлотни извор-дистрибутер

Б. БАЗНИ ПЛАНСКИ, ТЕХНОЛОШКИ, ЕКОЛОШКИ И ЕКОНОМСКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ
Б1.Стратешки развојни документи Републике Србије у области енергетике
Б2.Просторни план развоја ГО Обреновац
Б3.Савремени технолошки и еколошки правци развоја СДГ
Б4.Очекивани будући трендови трошкова за топлотну енергију из СДГ

Ц. ДЕФИНИСАЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА ДУГОРОЧНИХ ПОТРЕБА ГО ОБРЕНОВАЦ У ТОПЛОТНОЈ ЕНЕРГИЈИ НА НИВОУ ПЕТОГОДИШЊИХ ПЛАНСКИХ ПЕРИОДА
Ц1.Дефинисање просторног обима садашњих и нових конзумних зона СДГ
Ц2.Дефинисање дугорочних пројекција топлотне енергије према структури потрошње конзумних зона
Ц3.Дефинисање начина снабдевања конзумних зона топлотном енергијом преко СДГ

Д. ИЗРАДА ИНТЕГРАЛНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ, МАСЕНИХ И ХИДРАУЛИЧКИХ БИЛАНСА СДГ ПРЕМА ДЕФИНИСАНИМ ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА ПРЕДВИЂЕНЕ ПЛАНСКЕ ПЕРИОДЕ
Д1.Опис софтверског пакета за дефинисање базе података, израду и приказ биланских анализа СДГ
Д2.Табеларни и графички приказ пројекција биланских потреба у топлотној енергији на нивоу ПС
Д3.Табеларни и графички приказ биланских параметара на нивоу магистралних топловода

Е. ДЕФИНИСАЊЕ ОПТИМАЛНОГ СИСТЕМА ТРАНСПОРТА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ КОНЗУМНЕ ЗОНЕ
Е1.Дистрибутивни систем транспорта топлотне енергије до конзумне зоне - примарни системи
Е2.Дистрибутивни систем испоруке топлотне енергије у оквиру конзумне зоне - секундарни системи

Ф. ДЕФИНИСАЊЕ ОПТИМАЛНИХ ТОПЛОТНИХ ИЗВОРА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГО ОБРЕНОВАЦ ПРЕМА РАСПОЛОЖИВОСТИ ЕНЕРГЕТСКИХ РЕСУРСА, НЕОБНОВЉИВИХ И ОБНОВЉИВИХ
Ф1.Биланс отпадне топлотне енергије из енергетских постојења ТЕНТ-А и Б
Ф2.Биланс геотермалне топлотне енергије на подручју ГО Обреновац
Ф3.Биланс топлотне енергије из биомасе на подручју ГО Обреновац
Ф4.Опис структуре алтернативних енергетских постројења за производњу топлотне енергије
Ф5.Дефинисање оптималних топлотних извора за снабдевање топлотних конзумних подручја ГО Обреновац

Овом стратегијом обухваћена су истраживања, анализе и дефинисање визије развоја инфраструктурних система кроз:
 • Израду пројекције дугорочних потреба Обреновца у топлотној енергији на нивоу петогодишњих интервала до 2013, 2018, 2023, 2028. и 2033. године за укупни временски хоризонт од 25 година, односно за процењени период амортизације постојећег примарног дистрибутивног система;
 • Анализу и дефинисање реалне потрошње топлотне енергије за постојећа и перспективно планирана конзумна подручја по структури потрошње и фазама изградње, на основу које је дефинисана Енергетска топлификациона карта ГО Обреновац за сваки период према дефинисаним пројекцијама потреба у свим облицима топлотне енергије;
 • Дефинисање стања расположивости енергетских ресурса, необновљивих и обновљивих, за снабдевање топлотном енергијом Обреновца, превасходно са еколошког становишта имајући у виду непосредну близину веома интензивног енергетског загађивача ваздуха ТЕ "Никола Тесла";
 • Дефинисање капацитета енергетских система и топлотног извора на основу билансних анализа уз уважавање опредељења из Стратегије енергетског развоја РС и планова развоја осталих енергетских и инфраструктурних система, односно принципа одрживог развоја на нивоу локалне заједнице;
 • Анализу пројектних параметара за димензионисање опреме и уређаја дистрибутивног система у односу на реалне експлоатационе услове снабдевања потрошача топлотном енергијом;
 • Израду алтернативних сценарија дистрибуције топлотне енергије за постојеће и планиране топлификационе конзумне зоне, по фазама изградње и начину дистрибуције вреле воде у примарној мрежи (систем транспорта топлоте са константним или променљивим масеним протоком вреле воде);
 • Предлог оптимизације технолошко-техничког система дистрибуције топлотне енергије који треба да обезбеди испуњење критеријума поузданог, квалитетног и економичног снабдевања прикључених потрошача на топлификациони систем, уз ниске експлоатационе трошкове за транспорт и дистрибуцију вреле и топле воде до крајњих корисника, као и ниске инвестиционе трошкове изградње дистрибутивног система;
 • Анализу и избор савремених решења топлотних подстаница уз уважавање постојећих пројектних параметара и савремених техничких стандарда из ове области;
 • Израду упоредних техно-економских параметара за предложена алтернативна техничка решења са предлогом оптималног техничког система дистрибуције топлотне енергије по фазама изградње, уз услов да предложени концепт новог система дистрибуције топлотне енергије обезбеђује економичну сукцесивну модернизацију и уклапање постојећих делова дистрибутивног система у перспективно планирани нови технички систем.

Из наведеног се види да визија коју је пред себе ставило ово јавно предузеће има конкретни облик у озбиљној, обимној и егзактно поткрепљеној студији под називом "Стратегија развоја топлификационог система Обреновца са околним насељима".

ЦИЉЕВИ

Основе пословања опредељује систем циљева и задатака средњорочног и дугорочног карактера, а на основу овога, тежиште рада је на:

 • Одржању безбедне, поуздане, квалитетне и економичне дистрибуције и испоруке топлотне енергије прикљученим потрошачима
Битан услов испуњења овог циља је спровођење свих активности на санацијама, реконструкцијама, изградњи, планирању, унапређивању, осавремењивању. Реализација ових активности захтева одговарајућа финансијска средства као основу за планирање, а потом низ активности од пројектовања, добијања дозвола, спровођења поступака јавних набавки и потом реализације. Ефекти овакве бриге о СДГ се виде у повећању задовољства кориника, смањењу броја рекламација, смањењу интервенција на мрежи, смањењу губитака топлотне енергије и смањењу губитака воде из система. Сви показатељи се егзактно евидентирају у интегрисаном информатичком систему.
 • Прикључење нових потрошача на СДГО
Циљ који произилази из мисије да стално повећавамо квалитет живота наших становника. Нажалост, овај циљ има своја технолошка ограничења, али и поред тога, сваке године се јасно бележи пораст новоприкључених корисника и то директно повећава приход предузећу. Повећање квадрата који су прикључени на СДГ директно огледа у повећању прихода од накнаде за прикључење (тзв. партиципације) и прихода од продаје топлотне енергије.
 • Унапређењу комплетног пословања припремом за увођењем стандарда квалитета пословања израдом правилника и процедура
Процес прилагођавања стандардима Европске уније у свим сегментима пословања, почев од планирања и пројектовања, преко избора материјала, па до контроле извођења радова и вршења услуга.
 • Уређењу правних аката и норми
Трајни задатак који посебно добија на значају усклађивањем правно-нормативног оквира Србије са ЕУ. Сваке године више аката, правилника и упутстава подиже ниво пословања.
 • Стручном унапређењу кадрова
У програму пословања издвајају се средства за ову намену. Сам процес унапређења доводи до тога да све више пословних функција обављају запослени у предузећу који су оспособљени за то. Нпр. лиценца за израду пројеката из домена енергетске ефикасности, специјалистичке лиценце, сертификати међународних инспектора заваривања, геодетске услуге, правна заступања, обуке из медијације у правним споровима и др.
 • Одржавању финансијске дисциплине у извршавању законских и уговорних обавеза
Планирање ликвидности је област којој се пажљиво приступа, те ЈКП "Топловод" све своје обавезе извршава у валути.
Свакодневно себи постављамо нове циљеве у жељи да ово, релативно младо предузеће, организујемо по европским и светским стандардима. Набројаћемо још неке од многобројних циљева: унапређивање организованости и доследно остваривање права запослених; формирање изведеног стања комплетне инсталације и опреме СДГ; ажурирање базе свих прикључених потрошача; омогућавање преласка на одрживи режим дистрибуције; припрема за наплату по измереној потрошњи топлотне енергије и др.

2016. ЈКП Топловод Обреновац. Сва права задржана.