Водич за нове кориснике Процедура за прикључење објекта на систем даљинског грејања

Како би прикључили Ваш објекат на систем даљинског грејања у Обреновцу потребно је да поступите по следећој процедури:

Корак 1. Подношење захтева за издавање услова за пројектовање и прикључење
При подношењу захтева потребно је доставити следећу документацију:
- грађевинску дозволу за објекат који се прикључује
- фотокопију плана парцеле (не старију од 6 месеци)
- лист непокретности

Корак 2. По преузимању услова за пројектовање и прикључење, пројектна организација коју одабере Инвеститор, израђује главни машински пројекат кућних инсталација централног грејања у складу са издатим техничким условима и доставља ЈКП "Топловод" Обреновац пројектну документацију у одговарајућем броју примерака на преглед и оверу.

Корак 3. По усаглашавању и овери пројектне документације, Инвеститор подноси захтев за прикључење на систем даљинског грејања, а у циљу закључења Уговора о регулисању међусобних обавеза око обезбеђења прикључења објекта на систем даљинског грејања и издавања Решења о прикључењу.

Корак 4. По издавању Решења о прикључењу и међусобног закључења Уговора о регулисању међусобних обавеза око обезбеђења прикључења објекта на систем даљинског грејања, Инвеститор регулише финансијске и остале обавезе у складу са одредбама Уговора.

Корак 5. У циљу вршења прегледа изведених радова на кућним инсталацијама централног грејања, прикључења објекта на систем даљинског грејања и укључења објекта у систем наплате, Инвеститор подноси захтев за преглед кућних инсталација.

Напомена: Сви поменути захтеви се подносе у дирекцији ЈКП "Топловод" Обреновац на адреси Војводе Мишића 241.

2016. ЈКП Топловод Обреновац. Сва права задржана.