Водич за нове кориснике Процедура за прикључење објекта на систем даљинског грејања

Како би прикључили Ваш објекат на систем даљинског грејања у Обреновцу потребно је да поступите по следећој процедури:

Корак 1. Подношење захтева за давање информације о могућим начинима за прикључење објекта
При подношењу захтева потребно је доставити фотокопију плана парцеле (не старију од 6 месеци)

Корак 2. По преузимању информације о могућим начинима за прикључење објекта, пројектна организација коју одабере Инвеститор, израђује машински пројекат кућних инсталација централног грејања у складу са издатим информацијама.

Корак 3. Инвеститор подноси захтев за прикључење на систем даљинског грејања, а у циљу закључења Уговора о регулисању међусобних обавеза око обезбеђења прикључења објекта на систем даљинског грејања и издавања Решења о прикључењу и прилаже пројекат кућних инсталација централног грејања, грађевинску дозволу за објекат који се прикључује (потврду о започетом поступку легализације) и лист непокрености

Корак 4. По издавању Решења о прикључењу и међусобног закључења Уговора о регулисању међусобних обавеза око обезбеђења прикључења објекта на систем даљинског грејања, Инвеститор регулише финансијске и остале обавезе у складу са одредбама Уговора.

Корак 5. У циљу вршења провере изведених радова на кућним инсталацијама централног грејања и прикључења објекта на систем даљинског грејања дистрибутер врши контролу над изведеним радовима и након тога ставља објекат у режим редовне наплате.

Напомена: Сви поменути захтеви се подносе у седишту ЈКП "Топловод" Обреновац на адреси Краља Петра I бр. 27.

2016. ЈКП Топловод Обреновац. Сва права задржана.