Misija, vizija, ciljevi

MISIJA

Osnovni zadatak Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac je da obezbedi kontinuirano, ekonomično, pouzdano i kvalitetno snabdevanje toplotnom energijom: individualnih korisnika u objektima kolektivnog stanovanja (stambene zgrade); u objektima individualnog stanovanja (porodične kuće); javnim objektima; privrednim subjektima. Osnovni princip je nediskriminacija i dostupnost svim korisnicima, a u skladu sa tehničkim mogućnostima, planovima razvoja i finansijskim kapacitetima. Preduzeće u svom poslovanju izdvaja osnovne aktivnosti koje definišu svrhu postojanja.

 • Održavanje izgrađene vrelovodne (primarne) i toplovodne (sekundarne) mreže
 • Rekonstrukcija izgrađene vrelovodne i toplovodne mreže u cilju stvaranja uslova za priključenje novih potrošača na sistem daljinskog grejanja Obrenovca (u daljem tekstu SDGO)
 • Izgradnja novih toplovodnih područja i priključenje na izgrađenu mrežu
 • Planiranje, projektovanje i stvaranje uslova za dalji razvoj sistema daljinskog grejanja (u daljem tekstu: SDG) izgradnjom novih vrelovodnih magistrala, odvojaka, toplotnih podstanica, sekundarnih mreža i priključaka.
 • Rekonstrukcija i modernizacija rada toplotnih podstanica nabavkom i ugradnjom elemenata koji će omogućiti primenu novih tehnoloških dostignuća u cilju konstantnog podizanja kvaliteta, ekonomičnosti i pouzdanosti
 • Konstantno praćenje najsavremenijih trendova, tokova i pravaca razvoja u predmetnoj oblasti kao i stalna obuka i usavršavanje kadrova.

Svrhu poslovanja vidimo kao traganje za mogućnostima pružanja kvalitetne usluge što većem broju korisnika sa ciljem podizanja kvaliteta života građana Obrenovca, čija egzistencija uz Termoelektrane "Nikola Tesla" (TENT) karakteriše ozbiljno narušavanje kvaliteta životne sredine (vazduha, zamlje i vode). Saradnici na ovom poslu upravo i jesu menadžment i zaposleni na TENT koji predstavlja i izvor toplotne energije. Zaposleni motivaciju vide i u činjenici da svaki priključeni korisnik predstavlja i "dimnjak manje" čime se dodatno utiče na smanjenje emisije štetnih gasova i poboljšanje kvaliteta životnog okruženja. Ovaj ekološki momenat je jako važna pokretačka snaga čitavog sistema počev od Gradske opštine Obrenovac, preko TENT i zaključno sa JKP "Toplovod" Obrenovac.

Svesni da samo motivisani zaposleni sa jakim osećajem lojalnosti mogu obavljati kvalitetno svoja zaduženja, dosta ulažemo u ljudske resurse. Kao baza koja se podrazumeva je redovna isplata ličnih i svih drugih primanja, a potom, kao nagradnja, značajna sredstva se ulažu i u: najkvalitetnija sredstva za rad, visokokvalitetna sredstva lične zahtite, preventivne aktivnosti na sprečavanju prefesionalnih oboljenja i stanja, profesionalno usavršavanje (kursevi, obuke, sretifikovanja, školovanja...), Obezbeđuje se stručna literatura, posete sajmovima i dr.

Trajno opredeljenje je insistiranje na standardima ponašanja i u ovom segmentu je potrebna najduža i najposvećenija aktivnost.

VIZIJA

Vizija koju pred sebe stavljamo jasno je izražena u dokumentu "Strategija razvoja toplifikacionog sistema Obrenovca sa okolnim naseljima" koju je 2008. godine usvojilo JKP "Toplovod". Ova obimna studija sadrži sledeća poglavlja, iz čijih naslova se može videti pravac kretanja ne samo preduzeća, već se može sagledati i budućnost toplifikacije:

A. OPIS POSTOJEĆEG STANJA TOPLIFIKACIONOG SISITEMA OBRENOVCA
A1.Struktura i pogonsko stanje TS, izvor-mreže-konzumno područje
A2.Tehnološki koncept i način funkcionisanja TS
A3.Energetski subjekti koji upravljaju TS, toplotni izvor-distributer

B. BAZNI PLANSKI, TEHNOLOŠKI, EKOLOŠKI I EKONOMSKI ELEMENTI ZA IZRADU STRATEGIJE
B1.Strateški razvojni dokumenti Republike Srbije u oblasti energetike
B2.Prostorni plan razvoja GO Obrenovac
B3.Savremeni tehnološki i ekološki pravci razvoja SDG
B4.Očekivani budući trendovi troškova za toplotnu energiju iz SDG

C. DEFINISANJE PROJEKCIJA DUGOROČNIH POTREBA GO OBRENOVAC U TOPLOTNOJ ENERGIJI NA NIVOU PETOGODIŠNJIH PLANSKIH PERIODA
C1.Definisanje prostornog obima sadašnjih i novih konzumnih zona SDG
C2.Definisanje dugoročnih projekcija toplotne energije prema strukturi potrošnje konzumnih zona
C3.Definisanje načina snabdevanja konzumnih zona toplotnom energijom preko SDG

D. IZRADA INTEGRALNIH ENERGETSKIH, MASENIH I HIDRAULIČKIH BILANSA SDG PREMA DEFINISANIM PROJEKCIJAMA ZA PREDVIĐENE PLANSKE PERIODE
D1.Opis softverskog paketa za definisanje baze podataka, izradu i prikaz bilanskih analiza SDG
D2.Tabelarni i grafički prikaz projekcija bilanskih potreba u toplotnoj energiji na nivou PS
D3.Tabelarni i grafički prikaz bilanskih parametara na nivou magistralnih toplovoda

E. DEFINISANJE OPTIMALNOG SISTEMA TRANSPORTA I DISTRIBUCIJE TOPLOTNE ENERGIJE ZA PLANIRANE KONZUMNE ZONE
E1.Distributivni sistem transporta toplotne energije do konzumne zone - primarni sistemi
E2.Distributivni sistem isporuke toplotne energije u okviru konzumne zone - sekundarni sistemi

F. DEFINISANJE OPTIMALNIH TOPLOTNIH IZVORA ZA SNABDEVANJE GO OBRENOVAC PREMA RASPOLOŽIVOSTI ENERGETSKIH RESURSA, NEOBNOVLJIVIH I OBNOVLJIVIH
F1.Bilans otpadne toplotne energije iz energetskih postojenja TENT-A i B
F2.Bilans geotermalne toplotne energije na području GO Obrenovac
F3.Bilans toplotne energije iz biomase na području GO Obrenovac
F4.Opis strukture alternativnih energetskih postrojenja za proizvodnju toplotne energije
F5.Definisanje optimalnih toplotnih izvora za snabdevanje toplotnih konzumnih područja GO Obrenovac

Ovom strategijom obuhvaćena su istraživanja, analize i definisanje vizije razvoja infrastrukturnih sistema kroz:
 • Izradu projekcije dugoročnih potreba Obrenovca u toplotnoj energiji na nivou petogodišnjih intervala do 2013, 2018, 2023, 2028. i 2033. godine za ukupni vremenski horizont od 25 godina, odnosno za procenjeni period amortizacije postojećeg primarnog distributivnog sistema;
 • Analizu i definisanje realne potrošnje toplotne energije za postojeća i perspektivno planirana konzumna područja po strukturi potrošnje i fazama izgradnje, na osnovu koje je definisana Energetska toplifikaciona karta GO Obrenovac za svaki period prema definisanim projekcijama potreba u svim oblicima toplotne energije;
 • Definisanje stanja raspoloživosti energetskih resursa, neobnovljivih i obnovljivih, za snabdevanje toplotnom energijom Obrenovca, prevashodno sa ekološkog stanovišta imajući u vidu neposrednu blizinu veoma intenzivnog energetskog zagađivača vazduha TE "Nikola Tesla";
 • Definisanje kapaciteta energetskih sistema i toplotnog izvora na osnovu bilansnih analiza uz uvažavanje opredeljenja iz Strategije energetskog razvoja RS i planova razvoja ostalih energetskih i infrastrukturnih sistema, odnosno principa održivog razvoja na nivou lokalne zajednice;
 • Analizu projektnih parametara za dimenzionisanje opreme i uređaja distributivnog sistema u odnosu na realne eksploatacione uslove snabdevanja potrošača toplotnom energijom;
 • Izradu alternativnih scenarija distribucije toplotne energije za postojeće i planirane toplifikacione konzumne zone, po fazama izgradnje i načinu distribucije vrele vode u primarnoj mreži (sistem transporta toplote sa konstantnim ili promenljivim masenim protokom vrele vode);
 • Predlog optimizacije tehnološko-tehničkog sistema distribucije toplotne energije koji treba da obezbedi ispunjenje kriterijuma pouzdanog, kvalitetnog i ekonomičnog snabdevanja priključenih potrošača na toplifikacioni sistem, uz niske eksploatacione troškove za transport i distribuciju vrele i tople vode do krajnjih korisnika, kao i niske investicione troškove izgradnje distributivnog sistema;
 • Analizu i izbor savremenih rešenja toplotnih podstanica uz uvažavanje postojećih projektnih parametara i savremenih tehničkih standarda iz ove oblasti;
 • Izradu uporednih tehno-ekonomskih parametara za predložena alternativna tehnička rešenja sa predlogom optimalnog tehničkog sistema distribucije toplotne energije po fazama izgradnje, uz uslov da predloženi koncept novog sistema distribucije toplotne energije obezbeđuje ekonomičnu sukcesivnu modernizaciju i uklapanje postojećih delova distributivnog sistema u perspektivno planirani novi tehnički sistem.

Iz navedenog se vidi da vizija koju je pred sebe stavilo ovo javno preduzeće ima konkretni oblik u ozbiljnoj, obimnoj i egzaktno potkrepljenoj studiji pod nazivom "Strategija razvoja toplifikacionog sistema Obrenovca sa okolnim naseljima".

CILJEVI

Osnove poslovanja opredeljuje sistem ciljeva i zadataka srednjoročnog i dugoročnog karaktera, a na osnovu ovoga, težište rada je na:

 • Održanju bezbedne, pouzdane, kvalitetne i ekonomične distribucije i isporuke toplotne energije priključenim potrošačima
Bitan uslov ispunjenja ovog cilja je sprovođenje svih aktivnosti na sanacijama, rekonstrukcijama, izgradnji, planiranju, unapređivanju, osavremenjivanju. Realizacija ovih aktivnosti zahteva odgovarajuća finansijska sredstva kao osnovu za planiranje, a potom niz aktivnosti od projektovanja, dobijanja dozvola, sprovođenja postupaka javnih nabavki i potom realizacije. Efekti ovakve brige o SDG se vide u povećanju zadovoljstva korinika, smanjenju broja reklamacija, smanjenju intervencija na mreži, smanjenju gubitaka toplotne energije i smanjenju gubitaka vode iz sistema. Svi pokazatelji se egzaktno evidentiraju u integrisanom informatičkom sistemu.
 • Priključenje novih potrošača na SDGO
Cilj koji proizilazi iz misije da stalno povećavamo kvalitet života naših stanovnika. Nažalost, ovaj cilj ima svoja tehnološka ograničenja, ali i pored toga, svake godine se jasno beleži porast novopriključenih korisnika i to direktno povećava prihod preduzeću. Povećanje kvadrata koji su priključeni na SDG direktno ogleda u povećanju prihoda od naknade za priključenje (tzv. participacije) i prihoda od prodaje toplotne energije.
 • Unapređenju kompletnog poslovanja pripremom za uvođenjem standarda kvaliteta poslovanja izradom pravilnika i procedura
Proces prilagođavanja standardima Evropske unije u svim segmentima poslovanja, počev od planiranja i projektovanja, preko izbora materijala, pa do kontrole izvođenja radova i vršenja usluga.
 • Uređenju pravnih akata i normi
Trajni zadatak koji posebno dobija na značaju usklađivanjem pravno-normativnog okvira Srbije sa EU. Svake godine više akata, pravilnika i uputstava podiže nivo poslovanja.
 • Stručnom unapređenju kadrova
U programu poslovanja izdvajaju se sredstva za ovu namenu. Sam proces unapređenja dovodi do toga da sve više poslovnih funkcija obavljaju zaposleni u preduzeću koji su osposobljeni za to. Npr. licenca za izradu projekata iz domena energetske efikasnosti, specijalističke licence, sertifikati međunarodnih inspektora zavarivanja, geodetske usluge, pravna zastupanja, obuke iz medijacije u pravnim sporovima i dr.
 • Održavanju finansijske discipline u izvršavanju zakonskih i ugovornih obaveza
Planiranje likvidnosti je oblast kojoj se pažljivo pristupa, te JKP "Toplovod" sve svoje obaveze izvršava u valuti.
Svakodnevno sebi postavljamo nove ciljeve u želji da ovo, relativno mlado preduzeće, organizujemo po evropskim i svetskim standardima. Nabrojaćemo još neke od mnogobrojnih ciljeva: unapređivanje organizovanosti i dosledno ostvarivanje prava zaposlenih; formiranje izvedenog stanja kompletne instalacije i opreme SDG; ažuriranje baze svih priključenih potrošača; omogućavanje prelaska na održivi režim distribucije; priprema za naplatu po izmerenoj potrošnji toplotne energije i dr.
2015. JKP Toplovod Obrenovac. Sva prava zadržana.