Vodič za nove korisnike Procedura za priključenje objekta na sistem daljinskog grejanja

Kako bi priključili Vaš objekat na sistem daljinskog grejanja u Obrenovcu potrebno je da postupite po sledećoj proceduri:

Korak 1. Podnošenje zahteva za davanje informacije o mogućim načinima za priključenje objekta
Pri podnošenju zahteva potrebno je dostaviti fotokopiju plana parcele (ne stariju od 6 meseci)

Korak 2. Po preuzimanju informacije o mogućim načinima za priključenje objekta, projektna organizacija koju odabere Investitor, izrađuje mašinski projekat kućnih instalacija centralnog grejanja u skladu sa izdatim informacijama.

Korak 3. Investitor podnosi zahtev za priključenje na sistem daljinskog grejanja, a u cilju zaključenja Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza oko obezbeđenja priključenja objekta na sistem daljinskog grejanja i izdavanja Rešenja o priključenju i prilaže projekat kućnih instalacija centralnog grejanja, građevinsku dozvolu za objekat koji se priključuje (potvrdu o započetom postupku legalizacije) i list nepokrenosti

Korak 4. Po izdavanju Rešenja o priključenju i međusobnog zaključenja Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza oko obezbeđenja priključenja objekta na sistem daljinskog grejanja, Investitor reguliše finansijske i ostale obaveze u skladu sa odredbama Ugovora.

Korak 5. U cilju vršenja provere izvedenih radova na kućnim instalacijama centralnog grejanja i priključenja objekta na sistem daljinskog grejanja distributer vrši kontrolu nad izvedenim radovima i nakon toga stavlja objekat u režim redovne naplate.

Napomena: Svi pomenuti zahtevi se podnose u sedištu JKP "Toplovod" Obrenovac na adresi Kralja Petra I br. 27.

2016. JKP Toplovod Obrenovac. Sva prava zadržana.