Cene usluga Cenovnik osnovnih usluga

Predsednik gradske opštine Obrenovac, dana 17.10.2016. godine, na predlog Veća gradske opštine sa sednice održane dana 17.10.2016. godine, doneo je Rešenje o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac o izmeni cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga VIII-01 br.020-4/129.

Zakonom o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. list RS" br. 108/2013), izvršena je promena poreske stope od 8% na 10%.

CENOVNIK
OSNOVNIH KOMUNALNIH USLUGA JKP "TOPLOVOD" OBRENOVAC
KOJE PLAĆAJU NEPOSREDNI KORISNICI
Red.
br.
NAZIV
Jed. mere
Osnovna cena
PDV 10%
UKUPNO
 
Isporuka toplotne energije
       
1.
Za domaćinstva
m2
54,35
5,43
59,785
2.
Za ustanove (JP za informisanje, ustanova za MNRO i crkveni objekti na teritoriji opštine Obrenovac)
m2
54,35
5,43
59,78
3.
Za poslovni prostor
m2
81,52
8,15
89,67
 

Iznos za isporučenu toplotnu energiju za vreme trajanja grejne sezone se fakturiše korisnicima u 12 (dvanaest) mesečnih rata.

2015. JKP Toplovod Obrenovac. Sva prava zadržana.