Istorijat Naši počeci

Nagli razvoj i rast grada Obrenovca, do koga je došlo početkom osamdesetih godina iziskivao je i promenu načina grejanja samog gradskog područja. Dotadašnji toplifikacioni sistem sastavljen od 28 kotlarnica koje su funkcionisale svaka za sebe nije zadovoljavao rastuće potrebe za toplotnom energijom. Postojanje termoenergetskog giganta "Nikola Tesla" u neposrednoj blizini grada, nametnulo je ideju za izgradnjom jedinstvenog sistema daljinskog grejanja gde se kao energent koristi vrela voda iz režima pare srednjeg pritiska.

Već 1981. godine otpočelo se sa planiranjem i projektovanjem sistema daljinskog grejanja, a zatim i sa izvođenjem neophodnih radova u termoelektrani i izgradnji infrastrukture toplovoda. Već prvih godina postojanja toplifikacionog sistema došlo je do njegovog naglog razvoja i priključenja svih potrošača sa postojećih kotlarnica uz istovremeno priključivanje novih korisnika u okvirima gradskog jezgra. Magistrala I gradjena je u periodu od 1983. do 1985. godine, a magistrala II gradjena je u periodu od 1988. do 1992.

tent kotlarnica
Termoelektrana Nikola Tesla Kotlarnica Dudovi

Javno komunalno preduzeće "Toplovod" Obrenovac osnovano je Odlukom Skupštine gradske opštine Obrenovac od 01.12.2006. godine, na osnovu izvršene statusne promene izdvajanjem organizacione celine radne jedinice "Grejanje" iz Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca, radi osnivanja posebnog Javnog komunalnog preduzeća koje će obavljati delatnosti od opšteg interesa - distribuciju i isporuku toplotne energije tarifnim kupcima, upravljati izgrađenim sistemom za distribuciju, planirati dalji razvoj Sistema i razvijati ga svojim i opštinskim sredstvima, prema usvojenim godišnjim planovima poslovanja.

Daljinski sistem grejanja danas snabdeva toplotnom energijom oko 85% objekata u gradskom području, trenutno se greje 803.108 m2, odnosno 11.801 potrošač.

2015. JKP Toplovod Obrenovac. Sva prava zadržana.